Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Sử dụng HÀM tính nhân, chia, cộng, trừ

Cập nhật: 11/9/2020 | 3:21:57 PM

Viết chương trình nhân, chia, cộng, trừ giữa hai số sử dụng HÀM được định nghĩa trước đó.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhân, chia, cộng, trừ giữa hai số sử dụng HÀM được định nghĩa trước đó.

📣 Lời giải:

#include <stdio.h>
 
// Nhap vao hai so a, b tu ban phim roi thuc hien goi ham tinh toan
int add(int a, int b){
    int sum = a + b;
    return sum; // tra ket qua cung kieu du lieu cua ham
}
 
// Ham tinh hieu a-b
int subtract(int a, int b){
    return a - b;
}
 
// Ham tinh tich a * b
int multiply(int a, int b){
    return a * b;
}
 
// Ham tinh thuong a / b

float devide(int a, int b)
{
    return (float) a / b; //ep kieu gia tri
}
 
 
int main()
{
    int a, b;
    printf("\nNhap gia tri a: "); scanf("%d", &a);
    printf("\nNhap gia tri b: "); scanf("%d", &b);

    printf("\n%d + %d = %d", a, b, add(a, b)); 
    printf("\n%d - %d = %d", a, b, subtract(a, b));
    printf("\n%d * %d = %d", a, b, multiply(a, b));
    
    if(b != 0)
    {
        printf("\n%d / %d = %f", a, b, devide(a, b));
    }
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054