Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Dãy số nguyên tố

Cập nhật: 11/9/2020 | 11:05:51 AM

nhập 1 dãy số nguyên và đưa ra màn hình các số nguyên tố

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên và đưa ra màn hình các số nguyên tố có trong mảng, vị trí các số đó trong mảng.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{    
    int a[50];
    int i,n,j,kt;
    printf("Nhap so luong phan tu:");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
    }    
    printf("\nCac so nguyen to co trong mang va vi tri trong mang la:");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        kt=0;
        for(j=2;j<=a[i]/2;j++)
        {
            if(a[i]%j==0)
            kt=1;    
        }
        if(kt==0)
        printf("\nso nguyen to %d vi tri %d trong mang ", a[i], i );
    }
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
    getch();
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054