Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Sắp xếp và tính trung bình cộng của dãy số

Cập nhật: 11/9/2020 | 11:00:05 AM

Bài tập sắp xếp mảng, tìm trung bình cộng của 1 dãy số nguyên không quá 50 phần tử được nhập từ bàn phím.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên không quá 50 phần tử: i

  • In ra màn hình dãy số đã nhập.

  • Đưa ra màn hình số lớn nhất có trong dãy và vị trí của nó trong dãy.

  • Sắp xếp dãy số theo giá trị các phần tử tăng dần

  • Tính tổng và trung bình cộng các số có trong dãy.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{    
    int a[50];
    int i,n,tg,max,j,s=0; 
    printf("Nhap vao so phan tu: "); 
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {        
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    max=a[0];
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(a[i]>max)
        {
            max =a[i];
        }
    }
    printf("\nGia tri lon nhat =%d",max);
    printf("\nvi tri cua gia tri lon nhat trong day la: ");
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if (a[i]==max)
        {
            printf("%6d", i+1);
        }
    }
//sap xep day so theo thu tu tang dan
    for(i=0;i<n-1;i++)
       for(j=i+1; j<n; j++)
       {
        if(a[i]>a[j])
          {
            tg=a[i];
             a[i]=a[j];
              a[j]=tg;
           } 
       }
    printf("\nday so sau khi sap xep la:");
       for(i=0;i<n;i++)
       {
          printf("%6d",a[i]);
    }
//Tinh tong va trung binh cong cac so trong day
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        s=s+a[i];
       }
    printf("\nTong cac so trong day la: %d",s);
    printf("\nTrung binh cong cac so trong day la: %f", (float)s/n);
    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
    getch();
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054