Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Chèn phần tử x vào vị trí k trong mảng

Cập nhật: 11/9/2020 | 12:10:57 PM

Viết chương trình nhập vào phần tử của mảng, không quá 50 phần tử; chèn phần tử x vào vị trí thứ k trong mảng

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên không quá 50 phần tử:

  • Đưa ra màn hình trung bình cộng các số chia hết cho 3 có trong dãy

  • Chèn số X vào vị trí thứ k trong dãy (Giá trị x,k nhập từ bàn phím)

📣 Lời giải:

#include
#include

int main()

    int a[50];
    int i,n,t=0,k,x,d=0;
    printf("Nhap vao so phan tu: "); 
    scanf("%d", &n);
    for(i=0;i     {
        scanf("%d",&a[i]);
    }
// in ra man hinh trung binh cong cac so chia het cho 3 
    for(i=0;i     {
        if(a[i]%3==0)
        {    
            t=t+a[i]; 
            d=d+1;
        }
    }
    if(d==0)    
    {
        printf("khong co so chia het cho 3 trong day");
    }
    else
    {
        printf("TBC so chia het cho 3 trong day la %3.3f", (float)t/d);
    }
// chen so x vao vi tri thu k trong day
    printf("\nNhap gia tri can chen x: "); scanf("%d", &x);
    printf("\nNhap vi tri can chen k: "); scanf("%d", &k);
    
    for(i=n-1;i>=k;i--)
    {
        a[i+1]=a[i];
    }
    a[k]=x;
    printf("\nDay so sau khi chen la:");
    for(i=0;i     {
        printf("%5d", a[i]);
    }

    printf("\n===========================\n");
    printf("Casestudy24h chuc cac ban hoc tot! \n");
    getch();
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054