Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C++ | Viết chương trình nhập vào bàn phím dữ liệu của sinh viên thành file CSDL.

Cập nhật: 1/10/2020 | 3:47:24 PM

Viết chương trình quản lý sinh viên trong C/C++. Thông tin được nhập vào bàn phím dữ liệu của sinh viên thành file CSDL.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình quản lý sinh viên trong C/C++. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

Khi khởi tạo, chương trình sẽ đọc file "student.txt" để lấy ra danh sách sinh viên đã được lưu trước đó.

Điểm trung bình là giá trị trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

Học lực được tính như sau:

 • Giỏi: nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.
 • Khá: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 8 và lớn hơn hoặc bằng 6.5.
 • Trung Bình: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 6.5 và lớn hơn hoặc bằng 5.
 • Yếu: nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5.

Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:

 • 1. Thêm sinh viên.
 • 2. Cập nhật thông tin sinh viên bởi ID.
 • 3. Xóa sinh viên bởi ID.
 • 4. Tìm kiếm sinh viên theo tên.
 • 5. Sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình (GPA).
 • 6. Sắp xếp sinh viên theo tên.
 • 7. Hiển thị danh sách sinh vien.
 • 8. Ghi danh sách sinh viên vào file "student.txt" .

📣 Lời giải:

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include <iostream>
#include <string.h>
#define MAX 100
using namespace std;
 
struct SinhVien {
    int id;
    char ten[30];
    char gioiTinh[5];
    int tuoi;
    float diemToan;
    float diemLy;
    float diemHoa;
    float diemTB = 0;
    char hocluc[10] = "-";
};
 
typedef SinhVien SV;
 
void printLine(int n);
void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);
void nhapSV(SV a[], int id, int n);
void capNhatThongTinSV(SV &sv);
void capNhatSV(SV a[], int id, int n);
int xoaTheoID(SV a[], int id, int n);
void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n);
void tinhDTB(SV &sv);
void xeploai(SV &sv);
int idLonNhat(SV a[], int n);
void sapxepTheoDTB(SV a[], int n);
void sapXepTheoTen(SV a[], int n);
void showStudent(SV a[], int n);
int docFile(SV a[], char fileName[]);
void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]);
void pressAnyKey();
 
int main() {
    int key;
    char fileName[] = "sinhvien.txt";
    SV arraySV[MAX];
    int soluongSV = 0;
    int idCount = 0;
     
    // nhap danh sach sinh vien tu file
    soluongSV = docFile(arraySV, fileName);
    idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV);
 
    while(true) {
        cout << "CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN C/C++\n";
        cout << "*************************MENU**************************\n";
        cout << "**  1. Them sinh vien.                               **\n";
        cout << "**  2. Cap nhat thong tin sinh vien boi ID.          **\n";
        cout << "**  3. Xoa sinh vien boi ID.                         **\n";
        cout << "**  4. Tim kiem sinh vien theo ten.                  **\n";
        cout << "**  5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA). **\n";
        cout << "**  6. Sap xep sinh vien theo ten.                   **\n";
        cout << "**  7. Hien thi danh sach sinh vien.                 **\n";
        cout << "**  8. Ghi danh sach sinh vien vao file.             **\n";
        cout << "**  0. Thoat                                         **\n";
        cout << "*******************************************************\n";
        cout << "Nhap tuy chon: ";
        cin >> key;
        switch(key){
            case 1:
                cout << "\n1. Them sinh vien.";
                idCount++;
                nhapSV(arraySV, idCount, soluongSV);
                printf("\nThem sinh vien thanh cong!");
                soluongSV++;
                pressAnyKey();
                break;
            case 2:
                if(soluongSV > 0) {
                    int id;
                    cout << "\n2. Cap nhat thong tin sinh vien. ";
                    cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
                    capNhatSV(arraySV, id, soluongSV);
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 3:
                if(soluongSV > 0) {
                    int id;
                    cout << "\n3. Xoa sinh vien.";
                    cout << "\n Nhap ID: "; cin >> id;
                    if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) {
                        printf("\nSinh vien co id = %d da bi xoa.", &id);
                        soluongSV--;
                    }
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 4:
                if(soluongSV > 0) {
                    cout << "\n4. Tim kiem sinh vien theo ten.";
                    char strTen[30];
                    cout << "\nNhap ten de tim kiem: "; fflush(stdin); gets(strTen);
                    timKiemTheoTen(arraySV, strTen, soluongSV);
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 5:
                if(soluongSV > 0) {
                    cout << "\n5. Sap xep sinh vien theo diem trung binh (GPA).";
                    sapxepTheoDTB(arraySV, soluongSV);
                    showStudent(arraySV, soluongSV);
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 6:
                if(soluongSV > 0) {
                    cout << "\n6. Sap xep sinh vien theo ten.";
                    sapXepTheoTen(arraySV, soluongSV);
                    showStudent(arraySV, soluongSV);
                } else {
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 7:
                if(soluongSV > 0){
                    cout << "\n7. Hien thi danh sach sinh vien.";
                    showStudent(arraySV, soluongSV);
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                pressAnyKey();
                break;
            case 8:
                if(soluongSV > 0){
                    cout << "\n8. Ghi danh sach sinh vien vao file.";
                    ghiFile(arraySV, soluongSV, fileName);
                }else{
                    cout << "\nSanh sach sinh vien trong!";
                }
                printf("\nGhi danh sach sinh vien vao file %s thanh cong!", fileName);
                pressAnyKey();
                break;
            case 0:
                cout << "\nBan da chon thoat chuong trinh!";
                getch();
                return 0;
            default:
                cout << "\nKhong co chuc nang nay!";
                cout << "\nHay chon chuc nang trong hop menu.";
                pressAnyKey();
                break;
        }
    }
}
  
void tinhDTB(SV &sv) {
    sv.diemTB = (sv.diemToan + sv.diemLy + sv.diemHoa) / 3;    
}
 
void xeploai(SV &sv) {
    if(sv.diemTB >= 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi");
    else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha");
    else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh");
    else strcpy(sv.hocluc, "Yeu");
}
  
void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) {
    cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
    cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
    cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
    cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
    cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
    cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
    sv.id = id;
    tinhDTB(sv);
    xeploai(sv);
}
 
void nhapSV(SV a[], int id, int n) {
    printLine(40);
    printf("\n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1);
    nhapThongTinSV(a[n], id);
    printLine(40);
}
 
void capNhatThongTinSV(SV &sv) {
    cout << "\n Nhap ten: "; fflush(stdin); gets(sv.ten);
    cout << " Nhap gioi tinh: "; gets(sv.gioiTinh);
    cout << " Nhap tuoi: "; cin >> sv.tuoi;
    cout << " Nhap diem Toan: "; cin >> sv.diemToan;
    cout << " Nhap diem Ly: "; cin >> sv.diemLy;
    cout << " Nhap diem Hoa: "; cin >> sv.diemHoa;
    tinhDTB(sv);
    xeploai(sv);
}
 
void capNhatSV(SV a[], int id, int n) {
    int found = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i].id == id) {
            found = 1;
            printLine(40);
            cout << "\n Cap nhat thong tin sinh vien co ID = " << id;
            capNhatThongTinSV(a[i]);
            printLine(40);
            break;
        }
    }
    if (found == 0) {
        printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
    }
}
 
int xoaTheoID(SV a[], int id, int n) {
    int found = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i].id == id) {
            found = 1;
            printLine(40);
            for (int j = i; j < n; j++) {
                a[j] = a[j+1];
            }
            cout << "\n Da xoa SV co ID = " << id;
            printLine(40);
            break;
        }
    }
    if (found == 0) {
        printf("\n Sinh vien co ID = %d khong ton tai.", id);
        return 0;
    } else {
        return 1;
    }
}
 
void timKiemTheoTen(SV a[], char ten[], int n) {
    SV arrayFound[MAX];
    char tenSV[30];
    int found = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        strcpy(tenSV, a[i].ten);
        if(strstr(strupr(tenSV), strupr(ten))) {
            arrayFound[found] = a[i];
            found++;
        }
    }
    showStudent(arrayFound, found);
}
 
void showStudent(SV a[], int n) {
    printLine(100);
    cout <<"\n\STT\tID\tHo va ten\tGioi tinh\tTuoi\tToan\tLy\tHoa\tDiem TB\tHoc luc";
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        // in sinh vien thu i ra man hinh
        printf("\n %d", i + 1);
        printf("\t%d", a[i].id);
        printf("\t%s", a[i].ten);
        printf("\t\t%s", a[i].gioiTinh);
        printf("\t\t%d", a[i].tuoi);
        printf("\t%.2f\t%.2f\t%.2f", a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa);
        printf("\t%.2f", a[i].diemTB);
        printf("\t%s", a[i].hocluc);
    }
    printLine(100);
}
  
void sapxepTheoDTB(SV a[], int n) {
    //Sap xep theo DTB tang dan
    SV tmp;
    for(int i = 0;i < n;i++) {
        for(int j = i+1; j < n;j++) {
            if(a[i].diemTB > a[j].diemTB) {
                tmp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = tmp;
            }
        }
    }
}
 
void sapXepTheoTen(SV a[], int n) {
    //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan
    SV tmp;
    char tenSV1[30];
    char tenSV2[30];
    for(int i = 0;i < n; i++) {
        strcpy(tenSV1, a[i].ten);
        for(int j = i+1; j < n; j++) {
            strcpy(tenSV2, a[j].ten);
            if(strcmp(strupr(tenSV1), strupr(tenSV2)) > 0) {
                tmp = a[i];
                a[i] = a[j];
                a[j] = tmp;
            }
        }
    }
}
 
int idLonNhat (SV a[], int n) {
    int idMax = 0;
    if (n > 0) {
        idMax = a[0].id;
        for(int i = 0;i < n; i++) {
            if (a[i].id > idMax) {
                idMax = a[i].id;
            }
        }
    }
    return idMax;
}
 
int docFile(SV a[], char fileName[]) {
    FILE * fp;
    int i = 0;
    fp = fopen (fileName, "r");
    cout << "Chuan bi doc file: "; puts(fileName);
    // doc thong tin sinh vien
    while (fscanf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", &a[i].id, &a[i].ten, 
            &a[i].gioiTinh, &a[i].tuoi, &a[i].diemToan, &a[i].diemLy, &a[i].diemHoa, 
            &a[i].diemTB, &a[i].hocluc) != EOF) {
       i++;
       cout << " Doc ban ghi thu: " << i << endl;
    }
    cout << " So luong sinh vien co san trong file la: " << i << endl;
    cout << endl;
    fclose (fp);
    // tra ve so luong sinh vien duoc doc tu file
    return i;
}
 
void ghiFile(SV a[], int n, char fileName[]) {
    FILE * fp;
    fp = fopen (fileName,"w");
    for(int i = 0;i < n;i++){
        fprintf(fp, "%5d%30s%5s%5d%10f%10f%10f%10f%10s\n", a[i].id, a[i].ten,a[i].gioiTinh, 
            a[i].tuoi, a[i].diemToan, a[i].diemLy, a[i].diemHoa, a[i].diemTB, a[i].hocluc);
    }
    fclose (fp);
}
 
void printLine(int n) {
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "_";
    }
    cout << endl;
}
 
void pressAnyKey() {
    cout << "\n\nBam phim bat ky de tiep tuc...";
    getch();
    system("cls");
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054