Banner 01
Banner 02
Banner 03

[Toán 12] - Giải bài tập cơ bản chương hàm số

Cập nhật: 3/3/2019 | 6:39:09 PM

Các bài tập cơ bản được tổng hợp để các em áp dụng công thức ...

Các bài tập chương 1 - Hàm số cơ bản được tổng hợp để các bạn có điều kiện áp dụng công thức.

Nội dung lý thuyết được trình bày trong file LÝ THUYẾT HÀM SỐ giúp các bạn học sinh hệ thống lại. Bên cạnh đó, khi thực hiện việc vẽ đồ thị cho trực quan, các em có thể sử dụng phần mềm Graph.

 

Tài liệu đính kèm: 

Đối tác của chúng tôi